iZłoto.pl

Rejestracja...

Rejestracja
Regulamin
Proszę zapoznać się z regulaminem serwisu
 
1.  Definicje
 
1.1.  MEDIA PAKIET - MEDIA PAKIET sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
przy ul. Żurawiej 71 lok. 2.12 (Białostocki Park Naukowo-Technologiczny), 15-540 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417352, posiadająca numer REGON: 200689219, oraz -  NIP: 5423224778.
 
1.2.  iZłoto.pl - prowadzony przez MEDIA PAKIET serwis internetowy, funkcjonujący pod domeną www.iZłoto.pl, umożliwiający swoim zarejestrowanym Użytkownikom możliwość sprzedaży oraz kupna Towarów, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 
1.3.  Towar - przedmiot oferowany do sprzedaży poprzez iZłoto.pl, do którego Sprzedający posiadają pełne prawo do rozporządzania.
 
1.4.  Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, posiadająca Konto Użytkownika i dokonująca zakupu Towaru poprzez iZłoto.pl.
 
1.5.  Sprzedający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, posiadająca Konto Użytkownika i dokonująca sprzedaży Towaru poprzez iZłoto.pl
 
1.6.   Zweryfikowana Firma - podmiot gospodarczy, posiadający Konto Użytkownika w iZłoto.pl, posiadający określone uprawnienia oraz spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 
1.7.  Konto prywatne – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, posiadający Konto Użytkownika i iZłoto.pl, posiadający określone uprawnienia oraz spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 
1.8.  Użytkownicy - ogół osób korzystających z iZłoto.pl spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności wszyscy Kupujący i Sprzedający.
 
1.9.  Konto Użytkownika - konto prowadzone dla Kupującego i Sprzedającego pod unikalną nazwą (login), w którym zgromadzone są dane Kupującego i dane Sprzedającego, które umożliwia dokonywanie zakupów i sprzedaży w iZłoto.pl.
 
1.10. Escrow – transakcja powiernicza w iZłoto.pl, w której powiernikiem płatności jest MEDIA PAKIET

1.11. Portfel – subkonto użytkownika w iZłoto.pl o indywidualnym numerze, na którym przechowywane są środki jego środki. Portfel umożliwia dokonywanie płatności Escrow w iZłoto.pl.

1.12.  Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.

1.13.  Regulamin - niniejszy dokument, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z iZłoto.pl.

2. Ogólne warunki korzystania z iZłoto.pl
 
2.1.  Użytkownik, w celu Rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.izloto.pl/registration.php. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.

2.2.  W wyniku prawidłowego przebiegu Rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika z uprawnieniami Konta prywatnego, przypisane do loginu podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje możliwość dokonywania zakupów po zalogowaniu w iZłoto.pl oraz sprzedaży towarów z płatnością Escrow, przy użyciu swojego loginu i hasła. 

2.3. Aby uzyskać uprawnienia Zweryfikowanej Firmy po przejściu procedury rejestracji należy dodatkowo przesłać na adres email: michal@izloto.pl skany dokumentów rejestracyjnych firmy: wpis do ewidencji/aktualny odpis z KRS , nadanie numeru NIP oraz REGEON. MEDIA PAKIET po weryfikacji danych nadaje uprawnienia Zweryfikowanej Firmy. MEDIA PAKIET może bez podania przyczyny odmówić nadania uprawnień Zweryfikowanej Firmy. MEDIA PAKIET zastrzega sobie możliwość do zmiany uprawnień w każdej chwili bez podania przyczyny.
 
2.4.  Konto Użytkownika zawiera dane podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany tych danych, Użytkownika jest zobowiązany do zaktualizowania ich za pomocą odpowiedniego formularza.

2.5.  Do każdego Konta Użytkownika musi być przypisany unikalny adres e-mail.
 
2.6.  Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych i kompletnych danych.
 
2.7.  Podanie przez Użytkownika danych niepełnych skutkować może zablokowaniem lub likwidacją Konta Użytkownika przez administratora serwisu. Wszelkie następstwa podania danych niepełnych ponosi wyłącznie Użytkownik, któremu nie przysługują wobec MEDIA PAKIET roszczenia wynikające z nie dojścia do skutku transakcji.
 
2.8. W razie stwierdzenia podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych, Konto Użytkownika podlega likwidacji. Wszelkie następstwa podania danych nieprawdziwych ponosi wyłącznie Użytkownik, któremu nie przysługują wobec MEDIA PAKIET jakiekolwiek roszczenia.
 
2.9.  Użytkownik zobowiązuje się do nie usuwania danych podanych w procesie rejestracji. Usunięcie danych jest równoznaczne z decyzją Użytkownika o rezygnacji z posiadania konta i oznacza zgodę na automatyczną likwidację konta przez administratora. Niniejsze postanowienie nie odnosi się do przypadku uaktualnienia swoich danych wprowadzonego przez Użytkownika.
 
2.10.  Użytkownik zobowiązuje się do nie zawierania za pośrednictwem iZłoto.pl jakichkolwiek transakcji, jeżeli jego dane zamieszczone na posiadanym w serwisie koncie są nieprawdziwe, niepełne lub nieaktualne.
 
2.11.  MEDIA PAKIET zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia Konta Użytkownika albo jego likwidacji w przypadku wystąpienia wątpliwości, dotyczących prawdziwości podanych przez Użytkownika danych lub w przypadku nie wywiązywania się Użytkownika z dokonywanych poprzez iZłoto.pl zobowiązań.

2.11.  MEDIA PAKIET zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa

3.  Warunki korzystania z iZłoto.pl dla Konta prywatnego
 
 3.1.  Konto prywatne mogą zerejestrować osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

4.  Warunki korzystania z iZłoto.pl dla Zweryfikowanej Firmy
 
4.1.  Zweryfikowaną Firmą mogą zostać tylko i wyłącznie zarejestrowane (tj. posiadające wpis w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej) podmioty, których działalność jest związana z branżą numizmatyczną, produkcją i obrotem medalami metalami szlachetnymi, kamieniami szlachetnymi, jubilerstwem, itp.
 
4.2.  Podmiot zainteresowany oferowaniem swoich Towarów poprzez iZłoto.pl, w celu dokonania Rejestracji, powinien: a) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.auaukcje.pl/rejestracja.html. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji,. b) Dostarczyć  skan następujących dokumentów: Nadanie numeru NIP, REGON, aktualny odpis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej.

5.  Sprzedaż za pośrednictwem iZłoto.pl
 
5.1.  MEDIA PAKIET jako właściciel serwisu iZłoto.pl umożliwia Kupującym i Sprzedającym zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. MEDIA PAKIET nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu iZłoto.pl.

5.2.  Użytkownik portalu iZłoto posiadający status Zweryfikowanej Firmy może sprzedawać Towar w iZłoto.pl z płatnością z góry przelewem bankowym lub w systemie Escrow. Użytkownik posiadający status Konta prywatnego może sprzedawać Towar w iZłoto.pl z płatnością z góry przelewem bankowym lub w systemie Escrow.

5.3.  W celu zaoferowania Towaru do sprzedaży, Sprzedający loguje się w serwisie iZłoto.pl używając swojego loginu i hasła oraz wypełnia odpowiedni formularz służący do opisu sprzedawanego Towaru. Sprzedający może sprzedać towar w opcji „Kup Teraz” - lub za pośrednictwem licytacji. Po zatwierdzeniu danych z formularza, Towar pojawi się na liście sprzedaży dostępnej dla Kupujących.
 
5.4.   Zaoferowanie Towaru do sprzedaży jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedającego, że przysługuje mu prawo do złożenia oferty oraz sprzedaży Towaru, a także, że zaoferowanie następuje w dobrej wierze oraz, że Towar istnieje oraz posiada deklarowane przez Sprzedającego właściwości

5.5. W serwisie iZłoto.pl nie mogą być oferowane, ani sprzedawane przedmioty, o których Sprzedający wie lub z łatwością może się dowiedzieć, że pochodzą z przestępstwa lub z niepewnego źródła; nie mogą być również oferowane i/lub sprzedawane przedmioty, co do których Sprzedający wie, że posiadają wady prawne, stanowią przedmiot zastawu lub objęte są egzekucją.

5.6.  Opis sprzedawanego Towaru musi być rzetelny i nie może wprowadzać Kupujących w błąd. Sprzedający zobowiązuje się do nieumieszczania w opisie Towaru linków do innych serwisów komercyjnych lub zachęcania, w jakiejkolwiek formie, do zawierania transakcji dotyczących Towaru poza serwisem iZłoto.pl. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść i zgodność opisu oferowanego/sprzedawanego Towaru.
 
5.7. Sprzedający zobowiązuje się do umieszczenia oferty dotyczącej sprzedawanego Towaru we właściwej kategorii Towarów proponowanej przez serwis iZłoto.pl.

5.8.  Sprzedający zobowiązuje się do określania w sposób jasny i zrozumiały dla Użytkowników całkowitych kosztów przesyłki/dostawy Towarów, zakupionych przez Kupującego za pośrednictwem serwisu iZłoto.pl.
 
5.9.   Transakcję uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego maila z iZłoto.pl informującego o dokonanym zakupie.

5.10.  Sprzedający i Kupujący, po dokonaniu transakcji, otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane na swoich kontach adresy e-mail potwierdzenie dokonanej transakcji oraz instrukcje, dotyczące jej prawidłowej finalizacji.

5.11.  Kupujący zobowiązuje się, w terminie do 1 dnia roboczego od daty transakcji, uregulować należność za zakupiony Towar oraz dostawę w sposób zaakceptowany przez Sprzedającego.
 
5.12. W razie nieuregulowania zapłaty za Towar i jego dostawę w terminie 1 dnia roboczego od daty zakupu, Sprzedający może od umowy odstąpić i ponownie zaoferować Towar do sprzedaży, względnie żądać od Kupującego wypełnienia warunków wynikających z zawartej umowy. Sprzedający może wystawić negatywny komentarz.
 
5.13.  Sprzedający zobowiązuje się do nieoferowania w serwisie iZłoto.pl jakichkolwiek przedmiotów, jeżeli konto nie zawiera prawdziwych, kompletnych i aktualnych w momencie składania oferty danych.
 
5.14.  Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupujących, już w treści składania oferty, o przysługujących im prawach, w szczególności z tytułu zawierania umów na odległość.
 
5.15.  Sprzedający zobowiązuje się do nieumieszczania na stronach serwisu iZłoto.pl odnośników do innych, komercyjnych serwisów internetowych.

5.16. iZłoto.pl umożliwia użytkownikom ze statusem Konto prywatne oraz Zweryfikowana Firma na sprzedaż w systemie Escrow.  Procedura sprzedaży wygląda następująco:

5.16.1. Po zakupie towaru przez Kupującego, Sprzedający zostaje poinformowany na adres e-mail o transakcji sprzedaży. Środki za transakcję zostają zabezpieczone z Portfela Kupującego na rachunku iZłoto.pl.

5.16.2. Sprzedający po wysłaniu przesyłki musi się zalogować do swojego panelu aby wprowadzić numer listu przewozowego/numer przesyłki.

5.16.3. Portal iZłoto.pl monitoruje paczki wysyłane do Kupujących płacących w systemie Escrow.

5.16.4. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący może samodzielnie uwolnić środki za transakcję dla Sprzedającego.

5.16.5. Jeżeli Kupujący nie zgłosi uwagi do transakcji i samodzielnie nie uwolni środków dla Sprzedającego, po 24 godzinach od dostarczenia przesyłki iZłoto.pl uwolni środki do Portfela Sprzedającego.

5.17. Rozwiązywanie sporów w transakcjach Escrow:

5.17.1. Portal iZłoto.pl monitoruje paczki wysyłane do klientów.

5.17.2. Użytkownik, który twierdzi, że został oszukany ma 24 godziny na zablokowanie środków w systemie Escrow. Aby tego dokonać proszę przesłać na adres e-mail: michal@izloto.pl wiadomość zawierającą numer aukcji, login Kupującego i Sprzedającego oraz opisać uzasadnienie blokady. Po tym fakcie Kupujący ma 3 dni robocze na dostarczenie na wyżej wymieniony adres e-mail skanu zgłoszenia na Policję, z którego będzie wynikało, że Kupujący padł ofiarą oszustwa i fakt ten zgłosił na Policję w wyniku, którego wszczęto postępowanie. W przypadku braku dostarczenia powyższego zgłoszenia iZłoto.pl wypłaci Sprzedającemu środki a Kupujący zostanie zbanowany.

5.18. Portfel w iZłoto.pl służy do opłacenia zamówień i przyjmowania płatności Escrow w iZłoto.pl.

5.18.1. Aby zasilić Portfel należy skorzystać z linka: www.izloto.pl/wplata a następnie wybrać kwotę zasilenia oraz numer rachunku do przelewu. System wygeneruje tytuł transakcji, który prześle na adres e-mail użytkownika. Środki będą do dyspozycji użytkownika w ciągu 1 dnia roboczego. Lista kont bankowych dostępna jest pod adresem: www.izloto.pl/konta-bankowe


5.18.2. Aby wypłacić środki z Portfela należy najpierw zdefinować własny numer konta w iZłoto.pl a następnie skorzystać z linka www.izloto.pl/wyplata. Środki zostaną przelane na konto bankowe Sprzedającego w ciągu 1 dnia roboczego.
 
6  Odpowiedzialność iZłoto.pl
 
6.1.  MEDIA PAKIET nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników iZłoto.pl, a w szczególności za nienależyte wypełnianie, bądź niewywiązywanie się przez nich ze zobowiązań zawartych w następstwie korzystania z serwisu iZłoto.pl.  MEDIA PAKIET nie ponosi również odpowiedzialności za skutki działań Użytkowników, względnie osób trzecich, którymi naruszono postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
6.2.  MEDIA PAKIET nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakość, bezpieczeństwo lub legalność pochodzenia Towarów oferowanych/sprzedawanych za pośrednictwem serwisu iZłoto.pl, b) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, c) zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz dostawy, a także za wypłacalność Kupujących. MEDIA PAKIET nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zachowań nieuczciwych wyrządzających szkodę Użytkownikom w związku z korzystaniem z serwisu iZłoto.pl, d) inwestycje finansowe Użytkowników portalu iZłoto.pl. Inwestycje w kruszce i kamienie szlachetne wiążą się z ryzykiem utraty kapitału.
 
6.3.  MEDIA PAKIET zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii oferowanego Towaru lub do jego usunięcia z listy oferowanych do sprzedaży Towarów.
 
6.4.  Usunięcie Towaru (oferty) może nastąpić w przypadku oferowania do sprzedaży Towaru niezgodnie z Regulaminem.

6.5. W przypadku awarii technicznej lub zdarzeń losowych po stronie MEDIA PAKIET skutkujących błędnie wyświetlanymi cenami lub stanami magazynowymi MEDIA PAKIET może unieważnić transakcje (oraz komentarze) zawarte za pośrednictwem iZłoto.pl.

6.6. Żadna z informacji publikowanych na portalu iZłoto.pl nie stanowi porady o charakterze inwestycyjnym. Treści zawarte na portalu iZłoto.pl mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.  Opłaty
 
7.1.  Zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu iZłoto.pl określa cennik dostępny pod adresem www.izloto.pl/Cennik
 
7.2.  Wprowadzanie przez Użytkowników dodatkowych opłat, prowizji itp. za zawieranie transakcji za pośrednictwem serwisu iZłoto.pl jest zabronione.

8.  Reklamacje
 
8.1.  Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem z serwisu iZłoto.pl w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 
8.2.  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 
8.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji MEDIA PAKIET zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
8.4.  MEDIA PAKIET jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.
 
8.5.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.
 
8.6.  MEDIA PAKIET nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie odpowiedzi na reklamację w przypadku jej zakwalifikowania przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze składającego reklamację jako wiadomości spamowej, a 14-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna swój bieg dopiero po dostarczeniu wiadomości nadanej jako zwykła (nie-spam).

9.  Prawa majątkowe
 
9.1.  Majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych serwisu iZłoto.pl, w tym do logo, a także do pozostałych elementów graficznych (z wyłączeniem użytych fontów oraz logotypów Sprzedających), zastosowanego layout’u oraz ich rozmieszczenia, przysługują MEDIA PAKIET na zasadzie wyłączności. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych umieszczonych w serwisie iZłoto.pl dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody MEDIA PAKIET.

9.2. MEDIA PAKIET zastrzeba sobie prawo do używania logotypów Użytkowników ze statusem Zweryfikowanej Firmy  do celów marketingowych.

10.  Ochrona danych osobowych
 
10.1.  Administratorem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników podczas korzystania z serwisu iZłoto.pl jest MEDIA PAKIET; przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z .2002 r. Nr.101, poz. 926. ze zm.)
 
10.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez MEDIA PAKIET w ramach serwisu iZłoto.pl.
 
10.3.  Podczas procesu Rejestracji Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
 
10.4.  Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez MEDIA PAKIET, stosownie do postanowień ustawy powołanej w pkt 9.1., został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 
10.5.  Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązku udostępniania danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 
10.6.  Użytkownicy mają prawo dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, co odbywa się za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie serwisu iZłoto.pl, bądź drogą pisemną poprzez nawiązanie w tym celu kontaktu z administratorem danych osobowych (MEDIA PAKIET).
 
10.7.  Użytkownicy serwisu iZłoto.pl zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim, bez zgody, których dane dotyczą, danych osobowych otrzymanych od MEDIA PAKIET.
 
10.8.  Serwis iZłoto.pl stosuje pliki „cookies” („ciasteczka”)  wyłącznie w celu dostosowania świadczonych usług i proponowanych treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu iZłoto.pl. Uzyskane w ten sposób informacje oraz dane statystyczne nie są przez serwis udostępniane osobom trzecim.
 
10.9.  Podczas nawiązywania łącza między Użytkownikiem a serwisem iZłoto.pl MEDIA PAKIET stosuje bezpieczne połączenia szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie przed dostępem ze strony niepowołanych osób trzecich do danych osobowych przesyłanych przez Użytkowników do serwisu iZłoto.pl.
 
10.10.  MEDIA PAKIET, nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem zachowania Użytkowników serwisu iZłoto.pl, naruszające prywatność  lub dobra osobiste innych osób. Jednak w razie otrzymania zgłoszenia o naruszeniu MEDIA PAKIET przystąpi do działania mającego na celu wyjaśnienie zasadności zgłoszenia oraz podejmie inne właściwe dla danej sytuacji kroki.
 
11.  Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów
 
11.1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 
11.2.  Korzystanie z serwisu iZłoto.pl, oznacza akceptację przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.
 
11.3.  Spory związane z usługami świadczonymi przez MEDIA PAKIET w ramach serwisu iZłoto.pl podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy według właściwości określonej przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

12.  Okres obowiązywania Regulaminu
 
12.1.  Regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2014 r.
 
12.2.  MEDIA PAKIET zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian postanowień Regulaminu.
 
12.3.  Zmiany lub modyfikacje Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronach serwisu iZłoto.pl.
 
12.4. Korzystanie z serwisu iZłoto.pl oznacza akceptację Regulaminu.
 
 
iZłoto.pl to internetowa giełda złota stworzona dla dilerów złota oraz ich klientów, którzy chcą kupić lub sprzedać złoto w sposób wygodny, bezpieczny i korzystny. Na iZłoto.pl kupisz złoto: złote monety, sztabki złota, złote monety bulionowe, srebro inwestycyjne - m.in.: sztabki srebra oraz srebrne monety bulionowe. Na naszej platformie dostępna jest również platyna i pallad w postaci sztabek i monet. Najlepsze ceny złota, oraz największa oferta złota inwestycyjnego od wielu Sprzedających w jednym miejscu.

UWAGA: Administracja portalu iZłoto.pl nie bierze odpowiedzialności za Twoje inwestycje. Inwestuj rozważnie!

Przeglądjąc stronę zgadzasz się na politykę prywatności. W sytuacji gdy nie wyrażasz zgody na korzystanie witryny z cookies prosimy o jej opuszczenie.

Live Chat Software